İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Şirket” olarak anılacak CVCheckup, tarafından müşterilerine ve/veya http://www.cvcheckup.com/ ziyaretçilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirkettarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirkettarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından İK uzmanları ve yöneticilerle istişare edilerek icra edilen iş bulma faaliyetleri, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirkettarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinin amacına uygun ve sağlıklı bir şekilde icra edilebilmesi, Şirkettarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından İK çalışanları, seçme-yerleştirme uzmanları ve yöneticilerle istişare edilerek icra edilen iş bulma faaliyetleri, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket ve Şirket’in iş ortakları ve referansları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecek ve bunlarla sınırlı kalmayıp, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, ad ve soyadınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, fotoğrafınız, iş veya ikamet adresiniz, telefon numaranız, iş veya özel e-posta adresiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz/uyruğunuz, tıbbi kimliğinize ait bilgileriniz, sağlık verileriniz, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleriniz, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcınız tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileriniz, özgeçmişiniz, yerleşim yeri belgeniz, diplomanız, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, bu bilgi ve belgeler vasıtasıyla müşterilerden/çalışan adaylarından elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Nitekim Şirket, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri bağlamında; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerini sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

4. Veri Sahiplerinin (İlgili Kişiler) Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı salmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.cvcheckup.com/ adresinde yer alan iletişim bilgilerine istinaden iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirket tarafından yapılacak masraflara istinaden, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkı saklıdır.

Aydınlatma Metni’ni okudum